Termeni și Condiții Campanie Promoțională Q-East Software și Quest® Rapid Recovery

Campania promoțională Q-East Software și Quest® Rapid Recovery se desfășoară până pe 31.10.2018 și se adresează companiilor care doresc să achiziționeze soluții IT pentru back-up și recuperare date din gama Quest® Data Protection, comercializate în România prin Q-East Software, Partener Platinum+ Quest.

Organizatorul campaniei Q-East Software și Quest® Rapid Recovery este SC Q-East Software SRL, societate cu răspundere limitată cu sediul social în Str.Brașov, Nr.19, Bl. OD5, Sc.5, Ap.157, Sect.6, București, 061443 şi punctul de lucru (adresa de corespondenţă) în Str. Clucerului nr. 55, ap. 14, sector 1, Bucureşti, înmatriculată în Registrul Comerţului cu Nr. J40/9515/14.11.2001, cod unic de înregistrare fiscală RO14289821.

Campania promoțională Q-East Software și Quest® Rapid Recovery se desfășoară până pe data de 31.10.2018 și se adresează companiilor care doresc să achiziționeze soluții IT pentru back-up și recuperare date din gama Quest® Data Protection, comercializate în România prin Q-East Software, Partener Platinum+ Quest.

Perioada desfășurării Campaniei: 10 August  – 31 Octombrie 2018 

Campania este valabilă pentru comenzile ferme de Rapid Recovery din portofoliul Quest® Data Protection, soluție care beneficiază de un discount special de 50% până pe data de 31 Octombrie 2018. Campania se desfășoară exclusiv pe teritoriul României.

Produsele care beneficiază de această promoție sunt:

·      RAPID RECOVERY CAPACITY (1 – 5TB) PER FRONT END TERABYTE LICENSE/24X7 MAINT

·      RAPID RECOVERY CAPACITY (1 – 5TB) PER FRONT END TERABYTE LICENSE/3YR 24X7 MAINT 

·      RAPID RECOVERY CAPACITY (1 – 5TB) PER FRONT END TERABYTE LICENSE/5YR 24X7 MAINT

·      RAPID RECOVERY CAPACITY (6 –10TB) PER FRONT END TERABYTE LICENSE/24X7 MAINT

·      RAPID RECOVERY CAPACITY (6-10TB) PER FRONT END TERABYTE LICENSE/5YR 24X7 MAINT

La Campania Promoțională Q-East Software și Quest® Rapid Recovery poate participa orice persoană juridică română, înființată în conformitate cu prevederile legii romane, actuali sau potențiali clienți Q-East Software.

Pentru a beneficia de prezenta Ofertă Promotională, participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

Să fie persoană juridică română, înființată în conformitate cu prevederile legii române, actuali sau potențiali clienți Q-East Software; Persoanele juridice participante să nu fie în proces de lichidare sau dizolvare, la momentul activării licențelor pentru soluția Quest® Rapid Recovery achiziționată în cadrul Campaniei; Să emită o comandă fermă de achiziție pentru soluția Quest® Rapid Recovery care face obiectul Campaniei Promotionale, până la data de 31.10.2018.

Campania Promoțională se va derula conform prevederilor prezentului document Termeni și Condiții, care devine obligatoriu pentru participanți din momentul acceptării sale.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul document Termeni și Condiții sau de a prelungi perioada de desfășurare a prezentei Campanii Promoționale pe parcursul derulării acesteia, cu condiția notificării prealabile a oricăror modificări, conform prevederilor legale în vigoare.

Prin participarea la această Campanie Promoțională, participanții își exprimă acordul ca datele lor (denumirea societății, numărul de telefon fix/mobil, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de inregistrare la O.N.R.C. codul fiscal, nume, prenume, CI, funcția reprezentantului societății si orice alte date furnizate prin formularul de comandă), să fie prelucrate de Q-East Software în scopul bunei desfășurări a Campaniei.

Organizatorul se obligă ca datele prelucrate în cadrul prezentei Campanii Promoționale să nu fie difuzate către terți și să respecte dreptul participanților de a opta în scris cu privire la folosirea datelor lor pentru alte operațiuni de marketing.

Tuturor participanților la Campania Promoțională le sunt garantate drepturile în baza Regulamentului GDPR, privind libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate  dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare sau ștergere), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, catre        Q-EAST SOFTWARE SRL, cu sediul în București, Str. Clucerului, nr. 55, etaj 5, ap.14, sector 1, București.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau, în caz de eșec, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Eventualele reclamații pot fi depuse până cel târziu la data de 30 noiembrie 2018 (data poștei). Reclamațiile ajunse la Organizator după aceste termene nu vor fi luate in considerare.

Doar reclamațiile depuse în scris (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) pe adresa Organizatorului, cu mențiunea pe plic „Reclamație – Campanie Promoțională Q-East Software și Quest® Rapid Recovery vor fi examinate de către echipa de experți în problemele semnalate.

Examinarea oricărei reclamații se va face în termen de 10 zile lucrătoare, urmată de comunicarea soluției către participantul în cauză. După încheierea procedurii privind reclamația, participantul are dreptul de a-și prezenta pretențiile nesoluționate instanței competente de la sediul Organizatorului.

Prezenta Campanie Promoțională poate înceta in cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

NOTĂ: Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului document Termeni și Condiții și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Termenilor și Condițiilor și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Dacă organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat să comunice participanților Campaniei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

Prezenta Ofertă Promoțională nu este transferabilă, aceasta nu va putea fi utilizată decât de către persoanele juridice care s-au înregistrat la Campania Promoțională prin transmiterea unei comenzi ferme pentru soluțiile care fac obiectul Campaniei Promoționale, și au fost validate în urma verificării eligibilității conform prezentului document Termeni și Condiții.

În cazul în care reprezentanții unei persoane juridice care întrunește condițiile de eligibilitate refuză Oferta Promoțională din diverse motive, aceasta va fi anulată de drept.

Prin participarea la această Campanie Promoțională, toate persoanele juridice participante înțeleg să respecte întru totul prevederile prezentului document Termeni și Condiții.

Eventualele contestații în legătură cu prezenta Campanie Promoțională pot fi făcute în conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe durata desfășurării Campaniei Promoționale (10 august 2018 – 31 octombrie 2018), și după încheierea acesteia până cel tarziu la data de 30 noiembrie 2018.

Orice contestații făcute sau sosite după data mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactați:

ECHIPA Q-EAST SOFTWARE
021 222 43 55  office@qeast.ro  www.qeast.ro